Šaltinis: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.F628061443C6

7 straipsnis. Atvejai, kai Lietuvos Respublikos pilietis gali būti kartu ir kitos valstybės pilietis

Lietuvos Respublikos pilietis gali būti kartu ir kitos valstybės pilietis, jeigu jis atitinka bent vieną iš šių sąlygų:

1) Lietuvos Respublikos pilietybę ir kitos valstybės pilietybę įgijo gimdamas ir jam nėra sukakę 21 metai;

2) yra asmuo, ištremtas iš okupuotos Lietuvos Respublikos iki 1990 m. kovo 11 d. ir įgijęs kitos valstybės pilietybę;

3) yra asmuo, pasitraukęs iš Lietuvos iki 1990 m. kovo 11 d. ir įgijęs kitos valstybės pilietybę;

4) yra šio straipsnio 2 ar 3 punkte nurodyto asmens palikuonis;

5) sudarydamas santuoką su kitos valstybės piliečiu dėl to savaime (ipso facto) įgijo tos valstybės pilietybę;

6) yra asmuo, kuriam nesukako 21 metai, jeigu jis yra įvaikintas Lietuvos Respublikos piliečių (piliečio) iki tol, kol jam sukako 18 metų, ir dėl to įgijęs Lietuvos Respublikos pilietybę pagal šio įstatymo17 straipsnio 1 dalį;

7) yra asmuo, kuriam nesukako 21 metai, jeigu jį, Lietuvos Respublikos pilietį, iki kol jam sukako 18 metų, įvaikino kitos valstybės piliečiai (pilietis) ir dėl to jis įgijo kitos valstybės pilietybę;

8) Lietuvos Respublikos pilietybę įgijo išimties tvarka, būdamas kitos valstybės pilietis;

9) Lietuvos Respublikos pilietybę įgijo turėdamas pabėgėlio statusą Lietuvos Respublikoje.

Šaltinis: https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=15275&p_k=1&p_a=sale_bals&p_bals_id=-32567&p_var=1

Ačienė Vida; Alekna Virgilijus; Anušauskas Arvydas; Armonaitė Aušrinė; Bacvinka Kęstutis; Bakas Vytautas; Baublys Juozas; Baura Antanas; Bernatonis Juozas; Budbergytė Rasa; Burokienė Guoda; Čmilytė-Nielsen Viktorija; Degutienė Irena; Gaidžiūnas Aurimas; Gailius Vitalijus; Gelūnas Arūnas; Gentvilas Eugenijus; Gentvilas Simonas; Haase Irena; Jarutis Jonas; Jovaiša Eugenijus; Jovaiša Sergejus; Juknevičienė Rasa; Juozapaitis Vytautas; Juška Ričardas; Kernagis Vytautas; Kindurys Gintautas; Kirkilas Gediminas; Kreivys Dainius; Kubilienė Asta; Kubilius Andrius; Kupčinskas Andrius; Landsbergis Gabrielius; Liesys Jonas; Masiulis Kęstutis; Matelis Bronislovas; Matulas Antanas; Mažeika Kęstutis; Miliūtė Rūta; Morkūnaitė-Mikulėnienė Radvilė; Navickas Andrius; Navickienė Monika; Nevulis Petras; Norkienė Aušrinė; Olekas Juozas; Pavilionis Žygimantas; Popovienė Raminta; Pranckietis Viktoras; Pupinis Edmundas; Rastenis Vytautas; Razma Jurgis; Rimkus Juozas; Sabatauskas Julius; Sinkevičius Rimantas; Sysas Algirdas; Skaistė Gintarė; Skardžius Artūras; Skvernelis Saulius; Smirnovas Kęstutis; Starkevičius Kazys; Strelčiūnas Algis; Šakalienė Dovilė; Šalaševičiūtė Rimantė; Šarknickas Robertas; Šiaulienė Irena; Šimonytė Ingrida; Širinskienė Agnė; Tomilinas Tomas; Valiūnas Petras; Varkalys Jonas; Veryga Aurelijus; Vingrienė Virginija; Zingeris Emanuelis

24. Prieglobsčio gavėjai paramos integracijai laikotarpiu savivaldybės teritorijoje iš integracijos lėšų turi teisę:

24.1. gauti vienkartinę išmoką įsikurti (būtiniausiems baldams ir namų apyvokos reikmenims įsigyti, kelionės ir (ar) bagažo nuvežimo iki gyvenamosios vietos išlaidoms padengti):

24.1.1. nelydimi nepilnamečiai užsieniečiai, sulaukę pilnametystės, – 11 (1 115 Eur) valstybės remiamų pajamų dydžių;

24.1.2. suaugę asmenys – 2 (203 Eur) valstybės remiamų pajamų dydžių;

24.1.3. nepilnamečiai užsieniečiai – vieno valstybės remiamų pajamų dydžio;

24.2. gauti mėnesinę pašalpą:

24.2.1. iki 6 mėnesių – 2 (203 Eurvalstybės remiamų pajamų dydžių, nuo 7 mėnesio – vieno valstybės (101 Eur) remiamų pajamų dydžio – vienam asmeniui;

24.2.2. iki 6 mėnesių – 3 (304 Eur) valstybės remiamų pajamų dydžių, nuo 7 mėnesio – 1,5 (152 Eur) remiamų pajamų dydžio – 2 asmenų šeimai;

24.2.3. iki 6 mėnesių – 4 (405 Eur) valstybės remiamų pajamų dydžių, nuo 7 mėnesio – 2 (203 Eur) valstybės remiamų pajamų dydžių – 3 asmenų šeimai;

24.2.4. jeigu šeimoje yra daugiau kaip trys asmenys, ketvirtam ir kiekvienam kitam asmeniui kas mėnesį iki 6 mėnesių papildomai skiriama 0,5 (51 Eur) valstybės remiamų pajamų dydžio mėnesinė pašalpa, nuo 7 mėnesio – 0,25 (25 Eur) valstybės remiamų pajamų dydžio mėnesinė pašalpa;

24.3. gimus vaikui, Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatyme nustatyta tvarka ir sąlygomis gauti vienkartinę išmoką vaikui;

24.4. mirus prieglobsčio gavėjui, jį laidojantis asmuo turi teisę Lietuvos Respublikos paramos mirties atveju įstatyme nustatyta tvarka ir sąlygomis gauti laidojimo pašalpą;

24.5. Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatyme nustatyta tvarka ir sąlygomis gauti šiame įstatyme nustatyto dydžio išmoką vaikui;

24.6. gauti 1,5 (57 Eur) bazinės socialinės išmokos dydžio pašalpą mokyklinio amžiaus vaikams būtiniausiems mokinio reikmenims įsigyti;

24.7. kas mėnesį gauti 1,6 (60,8 Eur) bazinės socialinės išmokos dydžio kompensaciją vaikų ugdymo pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas išlaidoms apmokėti;

24.8. komisijos sprendimu gauti kitas būtinas paramos integracijai priemones.

25. Vienkartinė išmoka įsikurti skiriama kartu su kitomis prieglobsčio gavėjo paramos integracijai lėšomis.

26. Mėnesinė pašalpa neskiriama pensinio amžiaus, neįgaliems nelydimiems nepilnamečiams užsieniečiams ir neįgaliems prieglobsčio gavėjams, kurie negali gyventi savarankiškai ir kuriems teikiama ilgalaikė (trumpalaikė) socialinė globa stacionariose socialinės globos įstaigose, grupinio gyvenimo namuose, ir nelydimiems nepilnamečiams, apgyvendintiems globėjo (rūpintojo) gyvenamojoje vietoje.

27. Prieglobsčio gavėjams, kuriems išduotas Lietuvos Respublikos ilgalaikio gyventojo leidimas gyventi Europos Sąjungoje, išmokos ir pašalpos, nurodytos Aprašo 24.3–24.5 papunkčiuose, finansuojamos ir mokamos Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymo ir Lietuvos Respublikos paramos mirties atveju įstatymo nustatyta tvarka. 

43. Parama integracijai centre gali būti atnaujinta centro direktoriaus sprendimu, atsižvelgiant į prieglobsčio gavėjo pateiktus paaiškinimus. Parama integracijai savivaldybės teritorijoje, įvertinus integraciją įgyvendinančios institucijos pateiktus pasiūlymus ir centro išvadas ir atsižvelgiant į prieglobsčio gavėjo pateiktus paaiškinimus, gali būti atnaujinta komisijos sprendimu. Bendras paramos integracijai laikotarpis negali būti ilgesnis, nei nurodyta Aprašo 18 punkte. Laikotarpis, kurį prieglobsčio gavėjui nutraukta parama integracijai centre ar savivaldybės teritorijoje dėl Aprašo 40 punkte nurodytų priežasčių, neįskaitomas į bendrą paramos integracijai laikotarpį.

LR Konstitucijos 29 straipsnis

Įstatymui, teismui ir kitoms valstybės institucijoms ar pareigūnams visi asmenys lygūs.

Žmogaus teisių negalima varžyti ir teikti jam privilegijų dėl jo lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų pagrindu.

LR vidaus reikalų ministro Juozo Bernatonio 2002-12-06 įsakymas Nr. 569

7. Tradicinių ir kitų Lietuvos valstybės pripažintų religinių bendruomenių ir bendrijų nariai asmens dokumentams gali būti fotografuojami su nuolat privalomai dėvimu drabužiu, taip pat ir su nedengiančiu veido galvos apdangalu. Fotografuojantis su galvos apdangalu, veidas (akys, antakiai, skruostai, smakras) negali būti uždengtas.

 

Įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ nr. IX-2206 pakeitimo Įstatymas

3. Jeigu užsienietis, būdamas pasienio kontrolės punkte ar tranzito zonoje, pateikia prašymą suteikti prieglobstį Lietuvos Respublikoje, sprendimą dėl užsieniečio neįleidimo arba įleidimo į Lietuvos Respubliką priima Migracijos departamentas.

„2. Sprendimą neįleisti užsieniečio į Lietuvos Respubliką priima Valstybės sienos apsaugos tarnyba , išskyrus šio Įstatymo 5 straipsnio 3 dalyje numatytą atvejį . Sprendimas neįleisti užsieniečio į Lietuvos Respubliką nepriimamas dėl užsieniečio, kuris pateikė prašymą suteikti prieglobstį Lietuvos Respublikoje.

Individualūs balsavimo rezultatai

Italijos ir Graikijos labui nustatomos laikinosios priemonės tarptautinės apsaugos srityje

TARYBOS SPRENDIMAS (ES) 2015/1601

2015 m. rugsėjo 22 d.

kuriuo Italijos ir Graikijos labui nustatomos laikinosios priemonės tarptautinės apsaugos srityje

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 78 straipsnio 3 dalį,

atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę (1),

kadangi:

(1)

pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (toliau – SESV) 78 straipsnio 3 dalį vienoje arba keliose valstybėse narėse dėl staigaus
trečiųjų šalių piliečių antplūdžio susidarius nepaprastajai padėčiai, Taryba, remdamasi Komisijos pasiūlymu ir pasikonsultavusi su Europos
Parlamentu, gali patvirtinti laikinąsias priemones atitinkamos valstybės narės ar kelių valstybių narių labui;

(2)

pagal SESV 80 straipsnį Sąjungos politikai pasienio kontrolės, prieglobsčio ir imigracijos srityse ir jos įgyvendinimui turi būti taikomas
solidarumo ir teisingo atsakomybės pasidalijimo tarp valstybių narių principas, o šioje srityje priimtuose Sąjungos aktuose turi būti
numatytos atitinkamos šio principo įgyvendinimo priemonės;

(3)

pastarojo meto krizė Viduržemio jūros regione paskatino Sąjungos institucijas nedelsiant pripažinti, kad minėtas regionas susiduria su
išskirtiniais migracijos srautais, todėl reikia imtis konkrečių solidarumo su pirmosiomis su migrantų antplūdžiu susiduriančiomis
valstybėmis narėmis priemonių. Konkrečiai, 2015 m. balandžio 20 d. bendrame užsienio ir vidaus reikalų ministrų posėdyje Komisija pristatė
dešimties punktų planą, kuriame nustatyti skubūs veiksmai, kurių turi būti imtasi reaguojant į krizę, įskaitant įsipareigojimą apsvarstyti
skubaus perkėlimo Europos Sąjungoje mechanizmo sukūrimo galimybes;

DĖL KOMISIJOS SUDARYMO

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

NUTARIMAS

Dėl KOMISIJOS SUDARYMO

2015 m. rugsėjo 21 d. Nr. 1007
Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymo 22 straipsnio 15 punktu ir 27 straipsnio 1, 4 ir 5 dalimis, Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 109 straipsnio 1 dalimi ir atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. birželio 22 d. nutarimą Nr. 628 „Dėl užsieniečių, kuriems reikia prieglobsčio, perkėlimo į Lietuvos Respublikos teritoriją“, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Sudaryti šią Komisiją užsieniečių, kuriems reikia prieglobsčio, perkėlimo į Lietuvos Respublikos teritoriją ir užsieniečių integracijos įgyvendinimo klausimams koordinuoti (toliau – Komisija):

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2015 M. BIRŽELIO 22 D. NUTARIMO NR. 628 „DĖL UŽSIENIEČIŲ PERKĖLIMO Į LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJĄ“ PAKEITIMO

NUTARIMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2015 M. BIRŽELIO 22 D. NUTARIMO NR. 628 „DĖL UŽSIENIEČIŲ PERKĖLIMO Į LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJĄ“ PAKEITIMO

2015 m. rugsėjo 10 d. Nr. 958
Vilnius

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. birželio 22 d. nutarimą Nr. 628 „Dėl užsieniečių perkėlimo į Lietuvos Respublikos teritoriją“ ir jį išdėstyti nauja redakcija:

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

NUTARIMAS

DĖL UŽSIENIEČIŲ, KURIEMS REIKIA PRIEGLOBSČIO, PERKĖLIMO Į LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJĄ

Siekdama prisidėti prie solidarumo ir teisingo atsakomybės pasidalijimo tarp Europos Sąjungos valstybių narių principo užtikrinimo ir palengvinti naštą Europos Sąjungos valstybėms narėms, susiduriančioms su dideliais atvykstančių užsieniečių srautais, taip pat prisidėti prie užsieniečių, kuriems reikia prieglobsčio, perkėlimo į Europos Sąjungą iš trečiųjų šalių, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Pritarti 1 035 užsieniečių, kuriems reikia prieglobsčio (toliau – užsieniečiai), perkėlimui į Lietuvos Respublikos teritoriją iš Europos Sąjungos valstybių narių ir 70 užsieniečių perkėlimui į Lietuvos Respublikos teritoriją iš trečiųjų šalių iki 2017 m. gruodžio 31 dienos.

Dėl užsieniečių perkėlimo į Lietuvos Respublikos teritoriją

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

NUTARIMAS

DĖL UŽSIENIEČIŲ PERKĖLIMO Į LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJĄ

 

2015 m. birželio 22 d. Nr. 628
Vilnius

 

Siekdama prisidėti prie solidarumo ir teisingo atsakomybės pasidalijimo tarp Europos Sąjungos valstybių narių principo užtikrinimo ir palengvinti naštą Europos Sąjungos valstybėms narėms, susiduriančioms su trečiųjų šalių piliečių srautais, taip pat prisidėti prie trečiųjų šalių piliečių, kuriems reikia prieglobsčio, perkėlimo į Europos Sąjungą iš trečiųjų šalių, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

 

1. Pritarti iki 250 užsieniečių, kuriems reikia tarptautinės apsaugos, perkėlimui į Lietuvos Respublikos teritoriją iš Europos Sąjungos valstybių narių arba trečiųjų šalių iki 2018 m. birželio 30 dienos.

 

Sutartis dėl Europos Sąjungos veikimo

3. Vienoje arba keliose valstybėse narėse dėl staigaus trečiųjų šalių piliečių antplūdžio susidarius nepaprastajai padėčiai, Taryba, remdamasi Komisijos pasiūlymu, gali patvirtinti laikinąsias priemones atitinkamos valstybės narės ar kelių valstybių narių labui. Ji sprendžia pasikonsultavusi su Europos Parlamentu.

Viskas gerai su tuo negru

Išties, vien tik juodaodžio asmens pavadinimas „negru“, nesant tikslo kurstyti diskriminavimą dėl jo rasinės priklausomybės, negali būti laikomas kitos rasės žmogaus lygiateisiškumo pažeidimu. Žodžio „negras“ etimologinė reikšmė lietuvių kalboje istoriniu, socialiniu–kultūriniu požiūriu neturi niekinančio, žeminančio atspalvio, nes lietuvių tauta nenaudojo Afrikos gyventojų vergoviniam darbui, nebuvo įstatymais įteisintos diskriminacijos, segregacijos, nebuvo ir socialinio konflikto dėl odos spalvos bei priklausymo kitai rasei.